MALTRATADORES Y MALTRATADORAS DESHEREDADOS Y DESHEREDADAS


El Parlament de Catalunya ha modificado el Código Civil de Catalunya en materia de sucesiones. De ahora en adelante los maltratadores y maltratadoras no podrán heredar de sus víctimas conyugales. Ninguna objeción, naturalmente. Pero ¿por qué las miembras del feminismo ahora no reivindican la "igualdad" en el tratamiento? ¿Qué es eso de hablar sólo de maltratadores y no de maltratadores y maltratadoras? Se coge (sin reminiscencia argentina) más pronto a una feminista sectaria que a una socialistilla del consejo de ministras.


El Parlament de Catalunya ha aprovat el Llibre IV del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, text que harmonitza i sistematitza la legislació catalana en aquest àmbit, i alhora fa un altre pas endavant en la constitució d'un sistema jurídic català i en el seu procés codificador.


En tot el Llibre IV, que s'estructura en sis títols, destaquen com a novetats:

Es dóna la condició d'indigne per heretar la persona que ha estat condemnada per maltractament.

La condemna per impagament de pensions al cònjuge o fills són causa d'indignitat per a succeir la parella.

S'equiparen les parelles en unió estable al matrimoni.

Es reforça la posició del cònjuge vidu / vídua i del membre sobrevivent d'una unió estable de parella.

Es regula el testament conjunt i se substitueix el testament davant del rector de parròquia pel testament davant l'alcalde, en els casos en què el perill de mort impedeixi anar a un notari.

Es suprimeix la figura jurídica de la reserva, la qual cosa evita la discriminació en la successió dels fills nascuts de posteriors unions de parella.

Es preveu la successió del fill encara no concebut en el moment de la defunció del causant.

Els bens urbans sense hereus i sense haver fet testament s'hauran de destinar, per part de la Generalitat, a afavorir les polítiques d'habitatge social. Parlament de Catalunya.


____________________________________________________________


RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS

AGENCIA BK DETECTIVES ASOCIADOS

AGENCIA BK DETECTIVES